Προσωρινός περιορισμός των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία

Σε συνέχεια εγγράφων και προφορικών ερωτημάτων και καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις τελευταίες ημέρες, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/ κυα (3009 Β’) (με την οποία καταργείται η υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.42070/3.7.2020 κοινή απόφαση (Β’ 2733) όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.44072/ 11.7.2020 κοινή απόφαση (Β’ 2796), ενώ η υπ’αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.45231/15.7.2020 κοινή
απόφαση (B’ 2868) παραμένει σε ισχύ μόνο κατά το σκέλος που αφορά στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες
συνδέσεις) συνεχίζεται η επιβολή του προσωρινού περιορισμού εν όλων των χερσαίων (οδικών και
σιδηροδρομικών) συνδέσεων προς και από τη Χώρα, με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια
Μακεδονία, από 22.7.2020 έως και 04.8.2020 καθώς και απαγόρευση εισόδου προσώπων στην
ελληνική Επικράτεια μέσω των ανωτέρω συνδέσεων με τις εξής εξαιρέσεις:
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή
τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα
β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
γ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές
μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.
δ)Ειδικώς στην περίπτωση της Αλβανίας, εξαιρούνται επίσης κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς.
ε) Ειδικώς στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας εξαιρείται η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής
διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που μέσω της Βόρειας Μακεδονίας εισέρχονται στην Επικράτεια
για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό
προσωπικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών
αυτών, σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από αυτή κατ’ εφαρμογή των περ. α) έως γ) επιτρέπεται
μόνο μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα,
Νυμφαίας και Κήπων, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) μόνο μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς
και Κρυσταλλοπηγής και κατ’ εφαρμογή της περ. ε) μόνο μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων.
Ειδικά για την περίπτωση β) (διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων) η είσοδος
στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από αυτή επιτρέπεται επιπλέον από τον σταθμό του Ορμενίου
{σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46695 κυα (3050 Β’)}.
Πρόσωπα που εισέρχονται από την δημοσίευση της παρούσας για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές
μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (περίπτωση γ) των εξαιρέσεων) και στη
συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια μέχρι τις 4
Αυγούστου 2020.
2
Πρόσωπα των περ. α) και δ) που εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρούσας
και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας (μέχρι τις 4 Αυγούστου
2020) , υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr.
. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία οι
οποίοι υπάγονται στις παραπάνω αναφερθείσες εξαιρέσεις , ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη
https://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να
επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF
που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.
Σε συνέχεια των παραπάνω και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, λόγω του προσωρινού περιορισμού εν όλω των οδικών συνδέσεων προς και από τη
Χώρα με την Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία, σας γνωρίζουμε ότι δεν πραγματοποιούνται οι
τακτικές λεωφορειακές γραμμές Ελλάδας -Αλβανίας, Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας-Τουρκίας.
Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην Ελλάδα από Αλβανία-Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία αφορά μόνο τα
πρόσωπα που εμπίπτουν στις παραπάνω αναφερθείσες εξαιρέσεις και τα οποία εισέρχονται στην χώρα με
οποιοδήποτε οδικό μέσο.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου
να εξασφαλισθεί η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου στη χώρα αποκλειστικά και μόνο των
προσώπων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/ κυα (3009 Β’).

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -ΦΕΚ 3009-ΩΙΜΣ465ΧΘΞ-ΚΝ5 (3)